Till Startsidan
Din kundvagn är tom

Reseförsäkring

Köp Reseförsäkring Plus

Personnummer
Går resan utanför Europa?
Avresedag
datumväljare
Hemkomstdatum
datumväljare

Personer som ska medförsäkras
Förnamn Efternamn Personnummer

Kampanjkod
Välj hur du vill betala premien

Res tryggt med Reseförsäkring Plus

Det här är en sammanfattning av vad som ingår i Reseförsäkring Plus:

· Kom ikapp resan

· Anslutningsskydd

· Förlorade semesterdagar

· Ny resa

· Stöld eller förlust av pass

· Allvarlig händelse hemma

· Sportutrustning

· Aktivitetskostnader

· Vägassistans

· Försening bagage

· Försening färdmedel

· Självriskskydd

· Larmtjänst dygnet runt

Kom ikapp resan / Anslutningsskydd
Försäkringen hjälper dig att komma ikapp resan vid någon av följande händelser:

• Om du råkar ut för en plötslig och oförutsedd händelse som gör att du missar utresan från Norden eller hemresan från slutdestinationen.

• Om du missar en anslutning på grund av att det allmänna transportmedel du reser med/ska resa med försenas med mer än 2 timmar till följd av tekniskt fel eller dåligt väder, eller om du råkar ut för en plötslig och oförutsedd händelse som gör att du inte kan komma med ordinarie anslutning.

Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga merkostnader för att komma ikapp eller ansluta till resan. Om anslutning samma dag inte är möjligt kan ersättning även lämnas för övernattning.

Högsta ersättningsbelopp vid utresan är 30 000 SEK per försäkrad och 100 000 SEK per familj eller resesällskap. Högsta ersättningsbelopp vid hemresan är 15 000 SEK per försäkrad och 50 000 SEK per familj eller resesällskap.

Förlorade semesterdagar

Försäkringen lämnar ersättning om du på grund av akut sjukdom eller olycksfallsskada

• ordineras sängläge eller vila på rummet eller

• läggs in på sjukhus för vård i minst 12 timmar eller

• måste avbryta resan och åka hem i förtid.

För att ersättning ska lämnas krävs det att du kan uppvisa ett skriftligt intyg utfärdat av opartisk och behörig läkare på resmålet. Du får ersättning i form av dagsandelar av resans pris för de dagar du inte kunnat utnyttja resan dock högst 1 000 SEK/dag.

Ny resa

Om antal sjukdagar eller reseavbrott överstiger 50 % av resans längd lämnas ersättning för resekostnader motsvarande den förstörda resans pris. Under förutsättning att alla resenärer tecknat samma försäkring gäller erbjudandet om ersättning för resekostnader motsvarande den förstörda resans pris även för en medresenär eller familj. Högsta ersättningsbelopp är 1 000 SEK per dag, totalt 30 000 SEK per försäkrad eller 100 000 SEK per familj eller resesällskap, dock maximalt resans pris.

Stöld eller förlust av pass

Vid stöld eller förlust av ditt pass kan försäkringen lämna ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för att införskaffa ett nytt eller provisoriskt pass. Som merkostnad avses till exempel rese- och boendekostnader samt kostnader för ett nytt eller provisoriskt pass. Högsta ersättningsbelopp är 2 000 SEK per försäkrad.

Allvarlig händelse hemma

Försäkringen lämnar ersättning om det sedan resan påbörjats inträffar en av följande allvarliga händelser:

• En nära anhörig till dig eller din medresenär blir plötsligt och oväntat allvarligt sjuk eller avlider.

• Din privata egendom i Sverige drabbas av en plötslig och oförutsedd skada som är väsentlig. Med väsentlig skada avses skada som förväntas överskrida 100 000 SEK.

Ersättning lämnas för resekostnaden för de dagar, som på grund av det inträffade, gått förlorade. Du får ersättning i form av dagsandelar av resans pris för de dagar du inte kunnat utnyttja resan dock högst 1 000 SEK/dag. Om reseavbrottet överstiger 50 % av resans längd utgår ersättning för resekostnader motsvarande den förstörda resans pris. Högsta ersättningsbelopp är 30 000 SEK per försäkrad eller 100 000 SEK per familj eller resesällskap, dock maximalt resans pris.

Sportutrustning

Om sportutrustning (såsom dyk-, golf-, fiske-, surfing- eller skidutrustning) som medförts på resan på grund av försening inte kan användas som planerat lämnar försäkringen ersättning för kostnaden för att hyra likvärdig utrustning. Ersättning för hyra av likvärdig utrustning kan även utgå om sportutrustningen blir stulen eller skadad under transporten till resmålet och därför inte kan användas som planerat.

Ersättning utgår med upp till 750 SEK per dag och försäkrad, dock högst 3 000 SEK för hela reseperioden (per försäkrad) och 15 000 SEK per familj eller resesällskap.

Återbetalning av aktivitetskostnader

Försäkringen lämnar ersättning för i förväg bokade aktivitetskostnader (biljettkostnad, utflyktsavgift, kursavgift, liftkort eller liknande):

• Om bokat aktivitet/ event blir inställt eller flyttat till tid utanför resans tid och inte går att ersätta med likvärdig aktivitet/ event eller biljett

• Om den försäkrade tvingas avbeställa i förväg bokad aktivitet på grund av reseförsening

• Om den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfall enl. ovan inte kan delta i den aktiviteten som var planerat.

Ersättning lämnas med maximalt 5 000 SEK per försäkrad och maximalt 20 000 SEK per familj eller resesällskap.

Vägassistans

Åker du i egen bil och råkar ut för ett oförutsett driftstopp som inträffar vid utresan under direkt färd till resans utgångspunkt i Norden eller vid hemresan under direkt färd till hemmet eller om bilen inte startar eller har skadats så att den är obrukbar medans du var på resan arrangerar och bekostar försäkringen antingen en servicereparatör för att avhjälpa driftstoppet på plats, eller bärgning av bilen till närmaste verkstad om driftsstoppet inte kan avhjälpas på plats.

Ersättning utgår med maximalt 1 500 SEK för Vägassistans. Vid hemresan lämnas ersättning med maximalt 1 500 SEK per familj eller resesällskap för nödvändiga och skäliga kostnader för transport med allmänt färdmedel till hemmet i de fall hemfärden ej kan ske som planerat.

Försening bagage

Försäkringen lämnar ersättning om den försäkrades incheckade bagage anländer till slutdestinationen senare än den försäkrade. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga merkostnader som du drabbas av om förseningen uppgår till minst två (2) timmar.

Högsta ersättningsbelopp vid utresan är 5 000 SEK per försäkrad och 20 000 SEK per familj eller resesällskap. Högsta ersättningsbelopp vid hemresan är 1 000 SEK per försäkrad och 5 000 SEK per familj eller resesällskap.

Försening färdmedel

Försäkringen lämnar ersättning om det allmänna färdmedel du ska resa med försenas så att du kommer fram till ditt resmål eller tillbaka till resans utgångspunkt med mer än 2 timmars försening.

Ersättningsbelopp per försäkrad:

• Försening mer än 2 timmar – 500 SEK

• Försening mer än 12 timmar – ytterligare 500 SEK

• Försening mer än 24 timmar – ytterligare 500 SEK

Om förseningen är så pass lång att övernattning krävs kan även ersättning för övernattning utgå, med upp till 2 000 SEK per försäkrad och max. 10 000 SEK per familj eller resesällskap.

Självriskskydd

Om du drabbas av en skada efter det att resan påbörjats vilken ersätts genom annan försäkring och där du betalt en självrisk lämnar försäkringen ersättning enligt följande:

• Vid ersättningsbar skada i din hem- eller bilförsäkring

• Vid ersättningsbar skada som inträffar på bil, motorcykel, moped eller cykel som du hyr under resan.

Ersättning utgår med ett belopp som motsvarar betald självrisk, högst 10 000 SEK per skadehändelse. Understiger skadekostnaden självrisken lämnas ersättning med upp till 10 000 SEK, för dina faktiska kostnader, under förutsättning att skadehändelsen omfattas av annan försäkring som ger ersättning enligt punkterna ovan.

Larmtjänst dygnet runt
Behöver du akut hjälp på resan ringer du vår svensktalande larmtjänst SOS International på telefonnummer 0046 42 450 33 60.


Förutsättningar
Försäkringen är ett komplement till det reseskydd som normalt finns i en hemförsäkring och kan tecknas av dig som omfattas av en hemförsäkring. Försäkringen gäller för tur- och returresor om maximalt 45 dagar räknat från resans begynnelsedag med avresa från samt hemresa till Norden. Försäkringen gäller för den/de försäkrade som står angivna på försäkringsbeviset och samtliga försäkrade ska vara stadigvarande bosatt i Sverige.

Självrisker
Försäkringen gäller utan självrisk.


Premie
För resor inom Europa är grundpremien 80 SEK för dag 1 + 30 SEK per efterföljande dag.

För resor utanför Europa är grundpremien 160 SEK för dag 1 + 40 SEK per efterföljande dag.

Information om cookies

Jag accepterar

Solid AB använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på webbplatsen.
Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies